SAP ACCONTEXTDESCR (AC: context descriptions) Table & Fields

ACCONTEXTDESCR is a SAP table coming under SV module and ST component.View details, Fields & related tables of ACCONTEXTDESCR.
  • Table description : AC: context descriptions
  • Module : SV-SMG-MON-ALR-DIR
  • Parent Module : SV
  • Package : AI_SOLMAN_ALRT_CFG_DIRECTORY
  • Software Component : ST

ACCONTEXTDESCR Fields structure

FieldNoteData ElementDomain
CONTEXT_IDAlert configuration: guidAC_GUIDSYSUUID_C
DESCR_IDAlert configuration: context description IDAC_CONTEXTDESCR_IDAC_CONTEXTDESCR_ID
AC_VARIANTAlert configuration: dataelement for variantAC_VARIANTAC_VARIANT
TECH_SCENARIOE2E MAI Monitoring Use-CaseAC_TECHNICAL_SCENARIOAC_TECHNICAL_SCENARIO
DESCR_VALUEAlert configuration: stringAC_STRINGAC_STRING