SAP FMGRUP (Gruppierungsübersicht) Table & Fields

FMGRUP is a SAP table coming under PSM module and EA-PS component.View details, Fields & related tables of FMGRUP.
  • Table description : Gruppierungsübersicht
  • Module : PSM-FM-IS
  • Parent Module : PSM
  • Package : FMKO
  • Software Component : EA-PS

FMGRUP Fields structure

FieldNoteData ElementDomain
MANDTClientMANDTMANDT
ABGJRFiscal YearGJAHRGJAHR
UGRUPPE0Number of subgroupFM_UGRUPPEFM_UGRUPPE
GRP_NRNameFM_BEZEICHTEXT20
BEZEICHDescriptionFM_BESCHR0TEXT50
BEZEICH1Description 1FM_BESCHR1TEXT50
UGRUPPE1Number of subgroupFM_UGRUPPEFM_UGRUPPE
UGRUPPE2Number of subgroupFM_UGRUPPEFM_UGRUPPE
UGRUPPE3Number of subgroupFM_UGRUPPEFM_UGRUPPE
UGRUPPE4Number of subgroupFM_UGRUPPEFM_UGRUPPE
UGRUPPE5Number of subgroupFM_UGRUPPEFM_UGRUPPE
UGRUPPE6Number of subgroupFM_UGRUPPEFM_UGRUPPE
UGRUPPE7Number of subgroupFM_UGRUPPEFM_UGRUPPE
UGRUPPE8Number of subgroupFM_UGRUPPEFM_UGRUPPE
UGRUPPE9Number of subgroupFM_UGRUPPEFM_UGRUPPE