SAP FMGRPSUM (zusätzliche Summierung Gruppierungsübersicht) Table & Fields

FMGRPSUM is a SAP table coming under PSM module and EA-PS component.View details, Fields & related tables of FMGRPSUM.
  • Table description : zusätzliche Summierung Gruppierungsübersicht
  • Module : PSM-FM-IS
  • Parent Module : PSM
  • Package : FMKO
  • Software Component : EA-PS

FMGRPSUM Fields structure

FieldNoteData ElementDomain
MANDTClientMANDTMANDT
LFDNR NUMC4
ABGJRFiscal YearGJAHRGJAHR
GRUPP_NRNameFM_BEZEICHTEXT20
BEZEICHDescriptionFM_BESCHR0TEXT50
BEZEICH1Description 1FM_BESCHR1TEXT50
GRUPPE0Number of subgroupFM_UGRUPPEFM_UGRUPPE
GRUPPE1Number of subgroupFM_UGRUPPEFM_UGRUPPE
GRUPPE2Number of subgroupFM_UGRUPPEFM_UGRUPPE
GRUPPE3Number of subgroupFM_UGRUPPEFM_UGRUPPE
GRUPPE4Number of subgroupFM_UGRUPPEFM_UGRUPPE
GRUPPE5Number of subgroupFM_UGRUPPEFM_UGRUPPE
GRUPPE6Number of subgroupFM_UGRUPPEFM_UGRUPPE
GRUPPE7Number of subgroupFM_UGRUPPEFM_UGRUPPE
GRUPPE8Number of subgroupFM_UGRUPPEFM_UGRUPPE
GRUPPE9Number of subgroupFM_UGRUPPEFM_UGRUPPE