SAP FMCOBJVD (Zuordnung Verdichtungsobjekte (Detailebene)) Table & Fields

FMCOBJVD is a SAP table coming under PSM module and EA-PS component.View details, Fields & related tables of FMCOBJVD.
  • Table description : Zuordnung Verdichtungsobjekte (Detailebene)
  • Module : PSM-FM-IS
  • Parent Module : PSM
  • Package : FMKO
  • Software Component : EA-PS

FMCOBJVD Fields structure

FieldNoteData ElementDomain
MANDTClientMANDTMANDT
REPIDMain programFM_RPPROGFM_RPPROG
UNAMEUser NameSYUNAMESYCHAR12
VAR_REPVariant NameRALDB_VARIRALDB_VARI
VFIELDField nameNAME_FELDFDNAME
V_RANGRang der VerdichtungsebeneFM_V_RANGFM_V_RANG
V_BEZEINameFM_BEZEICHTEXT20
V_TEXTDescriptionFM_BESCHR0TEXT50
V_LINE1Berechnungszeile 60FM_CL60CHAR60
V_LINE2Berechnungszeile 60FM_CL60CHAR60
V_LINE3Berechnungszeile 60FM_CL60CHAR60