SAP TIVLR1 (LUM: Rechte und Beschränkungen) Table & Fields

TIVLR1 is a SAP table coming under RE module and EA-FIN component.View details, Fields & related tables of TIVLR1.
  • Table description : LUM: Rechte und Beschränkungen
  • Module : RE-FX
  • Parent Module : RE
  • Package : RE_MI_LU
  • Software Component : EA-FIN

TIVLR1 Fields structure

FieldNoteData ElementDomain
MANDTClientMANDTMANDT
SHVARTLasten und BeschränkungenVVBELASTCHAR8